Język polski

Kurs ten dedykowany jest uczniom przygotowującym się do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Podczas zajęć szczególny nacisk stawiany będzie na poprawność gramatyczną oraz rozwój kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz pisania. Powtórzymy wszystkie niezbędne zagadnienia tak, abyś na egzaminie czuł się swobodnie i zdał go na 100%. Podczas zajęć będziemy ćwiczyć typowe zadania egzaminacyjne takie jak: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, uzupełnianie luk, parafraza zdań, odpowiedzi na pytania, czytanie ze zrozumieniem. Szczególną wagę przykładamy do ćwiczenia form wypowiedzi pisemnej. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu po 1,5 godz. w grupie do 6 osób.

Podczas zajęć uczeń przypomni sobie najważniejsze obszary tematyczne wymagane na egzaminie oraz zdobędzie wymagane kompetencje:

 • Powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy,
 • Nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych,
 • Nabycie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • Powtórzenie i omówienie lektur wymaganych na egzaminie,
 • Nabycie umiejętności twórczego pisania,
 • Nabycie umiejętności argumentacyjnego pisania,
 • Regularne egzaminy próbne.

Matematyka


Kurs ten dedykowany jest uczniom przygotowującym się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Podczas zajęć szczególny nacisk stawiany będzie na powtórzenie zagadnień wymaganych z podstawy programowej z matematyki. Powtórzymy wszystkie niezbędne zagadnienia tak, abyś na egzaminie czuł się swobodnie i zdał go na 100%. Podczas zajęć ćwiczyć będziemy typowe zadania egzaminacyjne otwarte, jak i zamknięte. Ćwiczyć będziemy umiejętności takie jak: sprawność rachunkowa, wykorzystywanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji, rozumowanie i argumentacja. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu w grupie do 6 osób.

Zakres:

 • Powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy,
 • Nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych,
 • Ćwiczenie sprawności rachunkowej,
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania, interpretowania i tworzenia informacji,
 • Nabycie umiejętności rozumowana i argumentacji,
 • Regularne egzaminy próbne.

  Język Obcy Nowożytny (Angielski, Hiszpański, Francuski)

 • Powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy,
 • Nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych,
 • Nabycie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • Nabycie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych,
 • Nabycie umiejętności reagowania i przetwarzania wypowiedzi,
 • Nabycie kompetencji językowych słuchania ze zrozumieniem,
 • Znajomość środków językowych,
 • Znajomość funkcji językowych,
 • Regularne egzaminy próbne.