1. inteligencja językowa (verbal-linguistic intelligence) – zdolności pisarzy, dziennikarzy, dobrych mówców. Ludzie o wysokiej inteligencji językowej zapamiętują poprzez pisanie, czytanie, słuchanie, opowiadanie historii, robienie notatek, słuchają wykładów, dyskusji, debat. Są dobrzy w wyjaśnianiu rzeczy, łatwo uczą się języków.

  2. inteligencja matematyczno-logiczna (logical-mathematical intelligence) – rozwinięta u matematyków, logików, naukowców, którzy lubią liczyć, rozwiązywać problemy, zagadki, myśleć abstrakcyjnie, chętnie uczą się na liczbach, porządkując rzeczywistość w systemy.

  3. inteligencja ruchowa (bodily-kinesthetic intelligence) – jest spotykana u sportowców, tancerzy, aktorów, artystów czy chirurgów. Ludzi tych cechuje kontrola i świadomość ciała, refleks, nauka poprzez ruch i zabawy, wiązanie gestu z danym faktem, prace zręcznościowe. Bawią się lub poruszają przedmiotami podczas słuchania, kręcą się, gdy muszą za długo siedzieć w jednym miejscu.

  4. inteligencja wizualno-przestrzenna (visual-spatial intelligence) – wielki świat nawigatorów i pilotów, konstruktorów lub chirurgów. Ludzi o wysokiej inteligencji wizualno-przestrzennej cechuje myślenie wizualne, obrazowe, metaforyczne, łatwo czytają mapy, diagramy, tabele. Zapamiętują poprzez graficzne opracowanie danych, sztukę, kolory, gry planszowe, mapy mentalne, filmy i zdjęcia.

  5. inteligencja muzyczna (musical intelligence) – ludzi o dominującej inteligencji muzycznej cechuje wrażliwość na bodźce słuchowe: wysokość dźwięków i tonów, wrażliwość na ładunek emocjonalny w muzyce oraz wypowiedziach. Uczą się poprzez ilustrowanie faktów muzyką, piosenki, rytmy, chętnie przy muzyce.

  6. inteligencja interpersonalna (interpersonal intelligence) – zdolności przydatne są menedżerom, nauczycielom, lekarzom oraz zaangażowanym w politykę czy religię, których cechuje łatwość nawiązywania kontaktów. Chętnie uczą się w grupie, w parach, rozmawiając, pytając, obserwując innych.

  7. inteligencja intra personalna (intrapersonal intelligence) – ludzi o wysokiej inteligencji intra personalnej cechuje wysoka samoświadomość i indywidualizm, duża intuicja, uczą się w sposób usystematyzowany, często opisują własne przemyślenia, są samodzielni.

  8. inteligencja przyrodnicza (naturalistic intelligence) – osoby wrażliwe na świat przyrody, które spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu, uczą się zapamiętując przedmioty w ich naturalnym środowisku, w praktycznym, nie teoretycznym kontekście, lubią systematyzować zdobytą wiedzę i kolekcjonować obiekty, analizować zgromadzone informacje.